Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Постигане на начално образование за всички

Българското общество има традиционно високи образователни ценности и въпреки трудностите на прехода продължава да поддържа сравнително конкурентна образователна система. В България глобалната цел на хилядолетието в областта на образованието "Постигане на начално образование за всички" е променена на "Подобряване на основното и средното образование", защото истинският проблем у нас е не просто достъпът до образование, а достъпът до качествено образование - цел, поставена в Лисабонската стратегия и дискутирана на Световния образователен форум в Дакар през 2000 г. Този форум предвижда до 2015 г. осигуряване на качествено начално образование за децата с неравностоен социален произход и от етнически малцинства, намаляване на неграмотността с 50% и гарантиране на равни образователни възможности за двата пола.

Достъпът до образование се интерпретира и като осигурена възможност за всеки да постига измерими и валидни образователни резултати и да удовлетворява своите образователни потребности през целия си живот. Нещо повече, Световният икономически форум поставя въпроса какво образование ни е нужно в условията на новата глобална световна икономика. Дали елементарната грамотност и знания по предмети са достатъчни? Равният достъп до образователна степен на практика не е равен, ако не води до качествено образование и не дава шансове за професионална реализация.

Към края на 2007 и началото на 2008 г. показателите за образование се сравними с тези на Европейския съюз, но качеството на образованието се влошава и има огромна нужда от реформи, които да помогнат за адаптирането на образователната система към условията на икономика, която трябва да бъде иновативна и конкурентна на пазара на ЕС. Още от преди времето на прехода в страната съществува сериозна образователна инфраструктура. Настоящият финансов режим поддържа неефективни механизми, а освен това броят на населението в училищна възраст значително намалява.

Първият национален доклад за целите на хилядолетието постави следните конкретни цели от 2001 г. до 2015 г. :

  • достигане на ниво от 100% начален етап на основно образование;
  • 95% прогимназиален етап на основно образование;
  • 90% ниво на завършено средно образование.

Заложените цели са обърнати към изпълнение на задължителното обучение в училище до 16 годишна възраст, към съществено увеличаване на записваемостта, както и към значително подобряване на индексите на завършване на основно и средно образование.
Образователните политики, които могат да допринесат за постигането на целите, са свързани с:

  1. Съобразяването на специалностите в средното образование с пазара на труда;
  2. Преструктурирането на училищната мрежа така, че да бъде осигурен достъп до образование на децата от селските и полу-планински райони;
  3. Постепенната десегрегация на ромските училища и повишаване на квалификацията на учителите за работа с етнически малцинства;
  4. Поддържане на финансова стабилност на общинските бюджети по отношение на образователните дейности;
  5. Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието;
  6. Подобряване на образователната статистика, особено на общинско ниво.

(из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България)

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.