Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Партньори

Неправителствени организации, изпълняващи проект "Да научим!"

Глобална инициатива в психиатрията (ГИП) е международна организация с нестопанска цел, работеща в името на популяризиране на хуманна, етична и ефективна психично-здравна грижа в световен мащаб. Състои се от международен офис в Холандия и мрежа от регионални центрове.

ГИП-София е създадена през септември 2002 година като офис за страните от Централна и Източна Европа и оттогава до днес работи активно за реформиране на психично-здравната система и повишаване качеството на живот на хората с психична болест в региона. ГИП-София, като част от федерацията ГИП, споделя обща мисия и ценности: всеки човек трябва да има възможност да реализира своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.

Организацията разработва проекти, които допринасят за развитието на всички аспекти от психично-здравната система, включително:

 • деинституционализация и трансформиране на институционалната грижа;
 • овластяване на потребителите, техните близки и професионалистите;
 • участие в развиването на политики и застъпничество;
 • разработване на антистигма и информационни кампании за хората с психична болест;
 • психично здраве и ХИВ/СПИН;
 • психичното здраве - като компонент от сътрудничеството в подкрепа на развиващите се страни.

Повече информацаия на www.gip-global.org


Каритас България е създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, Каритас България е федерация на независими организации.
Регистрирана е като сдружение с нестопанска цел в обществена полза и заедно с още 162 организации членува в световното семейство Каритас Интернационалис - конфедерация на благотворителните организации на Католическата Църква.

Мисията на Каритас България е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на едно по-хуманно общество. В изпълнение на това националната федерация подкрепя своите организации членки, които извършват социална дейност чрез структури си по места. Каритас е възпитател на духовни ценности и ангажира съпричастните хора в подкрепа на ближния. Каритас сенсибилизира, мобилизира, анимира и вдъхновява доброволците, като дава шанс на всеки да прояви и развие милосърдното си чувство.

В центъра на вниманието на организацията са онези групи от хора в нашето общество, които по различни причини трудно водят активен социален живот и се нуждаят от специална подкрепа. Затова ние работим в две основни направления: предоставянето на социални и здравни услуги на уязвими групи от хора и застъпнически действия пред властите за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики, които да гарантират правата им и достъпа до социални, здравни и образователни услуги и които да доведат в дългосрочен план до подобряване качеството на живот на тези хора.

Повече информация на www.caritas-bg.org.


БлуЛинк е електронна информационна мрежа, която активно насърчава сътрудничеството и използването на информационните технологии за активно гражданско общество и природосъобразна устойчивост. Блулинк предлага информация, специализирани услуги и развива капацитета на целевата група от активни хора и организации. Блулинк насърчава стратегическо ползване на ИТ и интернет, с цел на прогресивна обществена промяна. БлуЛинк води активни действия в защита на свободата на електронното слово и независимостта на Интернет.

Повече информация на www.bluelink.net.


Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България е основано от български доброволци, които са участвали активно в краткосрочни доброволчески проекти в чужбина - работни лагери в Швейцария, Холандия и Германия. Като неправителствена организация, сдружението е регистрирано на 6.06.2002 г., но дейността му започва още през 1998 г. както на национално, така и на международно ниво. Си Ви Ес - България е член на международната организация за доброволчески труд и мир SCI (Service Civil International).

Си Ви Ес - България има за цел популяризиране на идеята за доброволчеството чрез организирането на доброволчески акции, мотивирането на младите хора за активно участие и сътрудничество, подкрепа на междукултурното разбирателство и солидарността, социалната справедливост и опазването на околната среда. Сред основните дейности на сдружението са организирането на краткосрочни международни доброволчески обмени, летни международни лагери, гългосрочни доброволчески проекти, обучителни курсове, семинари, учебни посещения, ателета и дискусии.

Си Ви Ес - България дава на младите хора възможността за участие в доброволчески проекти в различни области - културно наследство, екология, изкуство, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

Повече информация на www.cvs-bg.org.


Център за приобщаващо образование (ЦПО) е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние продължаваме десетгодишната работата на британския фонд Save the Children в България и нашия регион. Вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на Центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина - и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно.

Щастливи сме, когато децата - всички деца - получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Повече информация на www.cie-bg.eu.


„Джендър проект в България" (ДПБ) е неправителствена организация /НПО/, регистрирана по ЗЮЛНЦ през 1995 г. , която работи в обществена полза. Мисията й е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот - в България, в региона и в глобален мащаб. ДПБ е застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на половете.

Основните сфери, в които работи ДПБ са:

 • Икономически права на жените - пазар на труда; женско предприемачество
 • Политическо овластяване на жените
 • Проблеми на ромската жена и пътя за нейното овластяване
 • Насилието над жените като нарушаване на правата им
 • Образование за развитие
 • Роля на медиите за разчупване на джендър стереотипите

ДПБ е съосновател на Българска Платформа за развитие и е член на: регионалната мрежа KARAT Coalition, на European Women's Lobby и на Gender Task Force - работна група по равнопоставеността на половете, работеща в 10 страни от Югоизточна Европа. От юни 2005 г. ДПБ е асоцииран член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет.

Повече информация на www.gender-bg.org.


Партньори от образователни институции

Регион Благоевград

Регион София

Регион Стара Загора

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.