Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Създаване на глобално партньорство за развитие

Осмата Цел на хилядолетието за развитие поставя задачата за създаване на глобално партньорство за развитие. Подтекстът на тази цел е да окуражи съдействието и ангажимента на богатите държави за постигане на останалите седем цели в бедната част на света. С предстоящото членство в Европейския съюз България не може да очаква безвъзмездна хуманитарна помощ или редукция на дълга. За това българската адаптация на тази цел е ориентирана към устойчиво партньорство с развитите страни под формата на привличане на чуждестранни инвестиции и увеличаване на търговията

Целите за България до 2015 година са:

  • Подкрепа на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България - Делът на преките чуждестранни инвестиции в БВП да достигне 15%;
  • Поддържане на устойчиви нива на обслужване на външния държавен дълг - Делът на външния дълг в БВП да достигне 55%.

Традиционните политики за привличане на преките чуждестранни инвестиции са свързани с подобряването на бизнес климата чрез намаляване на разходите за бизнес и подобряване на техническата инфраструктура. Политики включващи данъчни обекчения, опростяване на лицензионния и регистрационен режим, либерализиране на пазара на труда, прозрачна и независима съдебна система трябва да бъдат въведени. Българското правителство работи за подобряване на бизнес климата в страната и повечето от тези политики вече се изпълняват или са въведени като национални приоритети.

Стимулирането на инвестициите в изостаналите райони на страната обаче изисква използването на нетрадиционни и не дотам пазарни механизми. Стъпка в това направление е въвеждането на данъчни преференции за инвестиции, които създават работни места, особено в общини с висока безработица.

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.