Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Осигуряване на устойчива околна среда

Много хора смятат, че решаването на проблемите, свързани с околната среда в България, може да бъде оставено на заден план, поради нарастващия проблем с бедността. Важно е обаче да се осъзнае, че околната среда сериозно ще повлияе върху напредъка на човешкото развитие в страната. България е сред най-богатите на биологично разнообразие европейски страни. В същото време тя трябва да преустанови загубата на природни ресурси. Значително трябва да се подобри живота на обитателите на бедните квартали и селата.

Заложените до 2015 година цели са ориентирани към:

  • интегриране на принципите на устойчиво развитие в регионалните политики и програми;
  • намаляване на броя на хората, които нямат достъп до чиста питейна вода и надеждна канализационна инфраструктура.

Подобряването на състоянието на околната среда до гляма степен зависи от изпълнението на изискванията на ЕС в сферата на околната среда.
Изпълнението на целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (Протокола от Киото) изисква: рехабилитация на замърсяващите енергийни мощности, приоритетно изграждане на централи за коминирано производство на енергийна ефективност във всички сектори на икономиката и в крайното потребление на енергия, увеличаване на дела на възобновяемите източници на енергия, газифициране на населените места за производствени и битови нужди и подобряване на обществения транспорт.
Постигането на целите за канализационната система предвижда приоритетно изграждане на канализационни мрежи и грдки пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2000 жители до 2015 г. По отношение на водоснабнителната система присъединяването към ЕС изисква доизграждането на мрежата и замяната на азбестоциментовите тръби с чугунени и PVC тръби. Осигуряването на устойчива околна среда изисква конструктивен и резултатен диалог между държавните институции, неправителствените екологични организации, научните среди и бизнеса, от който се очаква да спазва екологичните норми.

(из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България)

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.